nakupny kosik

Neprihlásený

Položky: 0 ks | cena: 0,00 €

Naša ponuka

OBCHOD A DODANIE

KOMISIONÁLNY PREDAJ:

Na komis nedávame...zvada z toho vzniká...Najprv stratím tovar...potom zákazníka.

 

DODACIA DOBA:

Dielka, ktoré sú na našej stránke skladom, pri objednaní do jedenástej hodiny odosielame ešte v ten istý deň, doručenie je do dvoch dní. Dielka na objednávku mometálne nerobíme...

                                                           POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Výrobky odosielame kuriérom SPS.

Cena poštovného a balného je 7€.

Do Českej republiky naše dielka posielame po dohode.

Výber niekoľkých druhov tovaru máme v našej malej kamennej galérii, ktorá je súčasťou našej dielne. Ak by ste chceli výrobky bez čakania, navšívte nás, alebo sa ohľadom tovaru, ktorý máme aktuálne na sklade informujte telefonicky na čísle: 0903 497 619          

 

Pretože sa jedná o ručnú výrobu, je ťažké napísať celkom presný termín zhotovenie, ale snažíme sa každému vyhovieť a vo výrobe vždy dodržujeme poradie v akom nám objednávky prichádzajú. Bohužiaľ nemôžeme pokryť vyšší dopyt. Nie je naším cieľom vyrábať nekvalitné výrobky vo veľkom množstve, rýchlo, bez ducha a nápadu.

 

 ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TRPEZLIVOSŤ. 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu  všetky povinné položky objednávkového formulára.
*Ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.fajnart.sk.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.


2. ZMLUVNÉ STRANY

"Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. emailom alebo faxom.
"Predávajúcim" sa rozumie spoločnosť Marián Majcher FAJN ART, Ľ.Štúra 734/39, 029 01 Námestovo  DPH: 1045657822.

 

3. DODACIE PODMIENKY

Zásielky sú odosielané kupujúcemu do 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, môže predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Po uskutočnení objednávky bude na váš email zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru  vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky: Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet: VÚB banka Slovensko SK6302000000002400230154. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200 € (6025,2 Sk) - má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

 

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Marián Majcher FAJN ART, Ľ.Štúra 734/39, 029 01 Námestovo.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:
*Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
*Údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Spracovanie osobných údajov (GDPR)


Nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nám ukladá povinnosť, vyžiadať si od zákazníka súhlas na spracovanie osobných údajov. Bez tohoto súhlasu nemôžeme spracovať Vašu objednávku a používať údaje ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky. 

Odoslaním objednávky, vyjadrujete súhlas zo spracovaním osobných údajov (GDPR).Pre uskutočnenie objednávky potrebujeme súhlas na spracovanie týchto údajov.

Fakturačné údaje
obchodný názov spoločnosti podľa Obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko.
ulica a číslo domu
mesto a poštové smerovacie číslo (PSČ)
mobilný telefónny kontakt (tento je potrebný hlavne pre prepravcu)
e-mailová adresa
identifikačné číslo organizácie (IČO)
daňové identifikačné číslo (DIČ)
identifikačné číslo plátcu dane z pridanej hodnoty (IČ DPH)
Adresa doručenia

názov spoločnosti alebo meno a priezvisko
ulica a číslo domu
mesto a poštové smerovacie číslo (PSČ)
Fakturačné údaje budú daľej spracované pre potreby vedenia účtovníctva a vystavenie daňového dokladu (faktúry). Adresa doručenia, telefónny kontakt a email poskytneme prepravnej spoločnosti za účelom doručenia objednávky.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

0903 497 619 info@fajnart.sk

viac kontaktov facebook